E Trend Beauty - Szegedi Női, férfi, gyermek fodrászat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A(z) Eralong Kft (Székhely: 6771 Makai út 204., cégjegyzék szám: 06-09-023609 adószám:25964455-2-06; mint Szalon), valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Szalon és Ügyfél a továbbiakban közösen: felek, külön-külön: fél) között a Szalon által az Ügyfél részére nyújtott fizikai közérzetet javító szolgáltatás, valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 

1. Szolgáltatás

1.1. A Szalon az Egyedi Szerződés szerint közérzetjavító, fodrászati és szépségápolási szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások).

 

2. A Felek jogai és kötelezettségeik

2.1. A Szalon kötelezettséget vállal, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.

2.2. A Szolgáltatás nyújtásának helye a Szalon telephelye, 6726 Szeged, Szőregi út 80. (továbbiakban: E Trend Beauty). A Szalon a szolgáltatásokat a személyzete, vállalkozói és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Szalon valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

2.3. A Szalon az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban fogadja és a Felek által külön meghatározott szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely szolgáltatásért a Szalon díjazásra jogosult. A Szalon általános díjtételeit jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik, vagy a szolgáltatás nemére tekintettel Egyedi Szerződés a Felek között nem kerül megkötésre, úgy a mellékletbe foglalt díjat köteles Ügyfél az adott Szolgáltatás ellenértékeként a Szalon részére megfizetni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a konzultáción túli szolgáltatások díja, a szolgáltatás adott nemére, az Ügyfél adottságaira, a beavatkozás bonyolultságára és megvalósíthatóságára is tekintettel, egyénenként változik így annak pontos összegét mindenkor az Egyedi Szerződés tartalmazza.

2.4. A Szalon köteles az Ügyfelet a szolgáltatás menetéről, írásban előzetesen tájékoztatni. Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az előzetes tájékoztatást megkapta.

2.5. Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szalont, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a Szalon rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.

2.6. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben Szalon jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

2.7. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szalon a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat és kérdőívet, fotót előzetesen, felkészülési célból megkaphassa és vállalja, hogy a szolgáltatás alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik.

2.8. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szalon működési rendjét tiszteletben tartani.

2.9. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevétele során a Személyzettel képességei és ismeretei szerint együttműködni ennek során:

2.9.1 tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások  életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a  foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;

2.9.2 Szalon házirendjét betartani;

2.10. Az Ügyfél köteles a Szalon által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni.

2.11. A Szalon az Ügyfél adatainak kielemzését követően jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha

2.11.1. a vizsgálat eredménye szerint a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni;

2.11.2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás  jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik;

2.11.3. az adatfelvétel folyamán, vagy bármikor később az Ügyfél a pszichés állapota  okán a szolgáltatás elvégzésére nem alkalmas.

2.12. A Szalon a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.

2.13. A Szalon az Ügyfél felróható magatartásra visszavezethető (pl.: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.

 

3. Díjazás

3.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Szalon csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében történt megfizetése/regisztrációs díj esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott szolgáltatást.

3.2. Átalakító csomagok esetében az Ügyfél a Szolgáltatási díj táblázatban szereplő összegét legkésőbb a foglalási napot megelőző 8. napig köteles átutalni a Szalon céges bankszámlájára, vagy készpénzben kifizetni melyről Szalon számlát állít ki. A foglalás csak az utalást vagy a készpénzes befizetést követően válik aktívvá. Átalakító Csomagok díjának többi részét a szolgáltatás teljesítésekor köteles a szolgáltatás helyszínén készpénzben rendezni.

3.3. Egyéb szolgáltatások díját a szolgáltatás elvégzését követően tudja az Ügyfél készpénzben rendezni.

3.4. A Szalon által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kiadott ajánlat mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. mennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Szalon a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult.

3.5. A Szalon – ellenkező megállapodás hiányában – az Átalakító Csomagok elvégzését a táblázatban szereplő összeg utalással vagy készpénzben történő rendezéséig megtagadhatja.

3.6. Amennyiben a Felek megállapodása alapján Ügyfél regisztrációs díjat teljesít a Szalon részére, és a regisztráció befizetése után az Ügyfél a szerződéstől eláll, úgy a Szalon a befizetett regisztrációs díjból 22.500 Forint visszatérítésére nem köteles.

3.7. Szolgáltatási Díjtáblázat

 

Átváltoztatjuk csomag - ALAP

99000 Ft regisztrációs díj: 51.000 Ft

Átváltoztatjuk csomag - PRÉMIUM

115000 Ft regisztrációs díj: 57.000 Ft

Átváltoztatjuk csomag - EXKLUZÍV

129000 Ft regisztrációs díj: 70.500 Ft

 

 

K&H Bank Zrt., Eralong Kft. bankszámlaszám:10402805-50526871-70651001

 

4. Felelősség

4.1. A Szalon kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelőssége szerint, amelyet a Szalon – beleértve a személyzetet/bérlőket is – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Szalon – beleértve a Személyzetet/bérlőket is – magatartásával állnak összefüggésben.

4.2. A Szalon mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a várható eredmény az ügyfél véleményétől és megítélésétől eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá
tekintettel arra, hogy szolgáltatások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Szalon esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

4.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a beavatkozáskor közreműködő Személyzet kizárólag szakmai felelősséget vállalhat, azaz a beavatkozást felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudása szerint végzi el a legnagyobb körültekintéssel,
gondossággal.

 

5. Titoktartás, adatvédelem

5.1. A Szalon köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

5.2. A Szalon a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi X. tv., továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően,
kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

 

6. ÁSZF hatálya

6.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

6.2. Szalon fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására.

 
7. Záró rendelkezések

7.1.Felek a jelen ÁSZF-el kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értékről függően a Szegedi Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.2. A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

7.3. A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók.

7.4. A Szalon biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti.

7.5. Jelen ÁSZF 2022. október 01-én lép hatályba.

 

8. Lemondási feltételek, késés

8.1. Az Ügyfél köteles az előre egyeztetett időpontban megjelenni a szolgáltatás helyszínén.

8.2. Amennyiben Ügyfél Átalakító Csomagra regisztrált, és regisztrációját a 3.2-es pont alapján aktiválja, úgy a lemondást a kitűzött dátum előtt 2 munkanappal díjmentesen megteheti. Foglalási időpontját amennyiben 2 munkanapnál kevesebb időn belül módosítja, így ott a módosítási díj összege minden esetben a választott csomag árának 50%-a. A csomagok felhasználhatósága 90 naptári nap.

8.3. Ha a szolgáltatás igénybevételének napján történik a lemondás vagy 10 percet meghaladó késés akkor az adott csomag 100% át köteles kifizetnie a vendégnek a szalon felé.

8.4. Amennyiben Ügyfél nem átalakító csomagra, hanem egyéb szolgáltatásokra foglal időpontot, és nem jelent meg a Szolgáltatás helyszínén, a Szalon megtagadhatja későbbi időpont adását az Ügyfél számára.

Foglalás